Wiadomość została wysłana

Jeśli masz pytania

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie
(+48) ‭77 403 39 19

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem okresu przejściowego i wejściem w życie na terenie UE i RP Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679, z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

W związku z powyższym spełniając prawny obowiązek, jaki ciąży na Administratorze Danych Osobowych, pragniemy poinformować Państwa o warunkach i zasadach przetwarzania danych osobowych przez Firmę Handlowo Usługową Martyna Sekler-Sokołowska, Poborszów ul. Chałupki 22, z siedzibą w Dworek Komorno, ul. Harcerska 85 oraz o przysługujących Państwu
w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawach.

W związku z wprowadzeniem w spółce Polityki ochrony danych osobowych oraz na mocy art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25.05.2018r. wprowadzamy następujące warunki, tryby i zasady przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa Martyna Sekler-Sokołowska, Chałupki 22, z siedzibą w Dworek Komorno, ul. Harcerska 85, którego przedstawicielem jest menager obiektu Adam Bogusz.

2. Każda osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy zwracający się w sprawie związanej
z przetwarzaniem danych osobowych może się kontaktować z Administratorem Danych Osobowych telefonicznie na numer telefonu 882 025 864, jak również listownie na adres wskazany w pkt. 1.

3. Powierzone przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.

4. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał lub przetwarza Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów umownych, biznesowych, marketingowych, reklamacyjnych lub wynikających z innych szczególnych warunków współpracy.

5. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest dla Administratora Danych Osobowych do realizacji następujących celów szczegółowych:

 • przesyłanie ofert handlowych, newsletter, reklamy produktów, odpowiedzi
  na zapytania ofertowe, itp.;
 • zawieranie i realizacja umów handlowych, cywilno – prawnych, etc.;
 • świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług;
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności zawierania umów, wystawiania i przechowywania rachunków, faktur oraz wszelkich dokumentów księgowych, jak również dla celów archiwizacyjnych;
 • ochrony praw i interesów Administratora Danych Osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń, windykacji, procesów sądowych, ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa publicznego, etc.

6. Administrator Danych Osobowych może przekazywać dane osobowe do innego administratora, podmiotom przetwarzającym lub stronie trzeciej w związku z następującymi procesami:

 • w celu realizacji zawartej umowy,
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem,
 • ochrony praw i interesów Administratora Danych Osobowych lub osoby/osób których dane dotyczą zgodnie z przepisami prawa w szczególności powierzone dane osobowe mogą być przekazywane jeśli zaistnieje taka konieczność lub wynika
  to z innych szczególnych warunków do: banków, biura prawnego, podmiotów świadczących usługi księgowe, firm windykacyjnych, Poczty – Polskiej S.A., innych podmiotów świadczących usługi pocztowe i kurierskie.
 • oceniając ryzyko powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty do których będą przekazywane dane osobowe są i będą zobowiązane na mocy zawartych
  z Administratorem Danych Osobowych Firmą Handlowo Usługową Martyna Sekler-Sokołowska, ul. Chałupki 22, z siedzibą w Dworek Komorno, ul. Harcerska 85, umów
  do stosowania odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych wymaganych prawem.
 • powierzone Administratorowi Danych Osobowych dane osobowe mogą być przekazywane do organu nadzorującego, Urzędom Administracji Państwowej, organom ścigania i bezpieczeństwa publicznego, innym uprawnionym prawem podmiotom kontrolnym, zarządczym etc. lub podmiotom udzielającym świadczeń niezbędnych do realizacji celu powierzenia danych osobowych.

7. Administrator Danych Osobowych zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, stosując przepisy prawa i zapewniając środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

8. Administrator Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuje, że przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych – prawo do bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych do innego administratora;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • niepodlegania profilowaniu (…);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja dotycząca plików cookies i przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, ORODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Poniżej przedstawiamy informację na temat korzystania przez tę stronę z plików cookies i zakresu przetwarzania przez nią danych osobowych użytkowników. 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na tej stronie jest Firma Handlowo – Usługowa Martyna Sekler – Sokołowska, ul. Chałupki 22, 47-214 Poborszów, z siedzibą w Dworek Komorno mieszczący się w Komornie przy ul. Harcerskiej 85, 47-214 Poborszów. 2. Dane przetwarzane są w celu zwiększenia efektywności działania witryny oraz przetworzenia formularza zapytania (kontaktowego) dostępnego na stronie. 3. Zgoda na przetwarzanie jest udzielana całkowicie dobrowolnie i możliwa do odwołania w dowolnym momencie. 4. Administrator informuje, że już pobrane pliki cookies można usunąć z komputera zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat rodzaju przetwarzanych danych, odbiorców danych oraz prawach użytkownika znajdują się na stronie Polityki prywatności.